Ek - 3 KOBİLERİM Hizmetleri

KOBİLERİM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir.

KOBİLERİM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "KOBİLERİM" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "KOBİLERİM" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "KOBİLERİM Üyelik Hesabı" üzerinden "KOBİLERİM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve KOBİLERİM Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2. "KOBİLERİM", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "KOBİLERİM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3. "KOBİLERİM", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "KOBİLERİM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "KOBİLERİM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. "KOBİLERİM", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “KOBİLERİM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir.

1.5. “Üye”, ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin, “Portal”da yer alan kullanıcı bilgilerine istinaden kendisine yakın konumda bulunan diğer “Üye”lerin “Portal” kullanımlarında öncelikli olarak gösterileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. "Üye", "KOBİLERİM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.8. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "KOBİLERİM", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.9. "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, eşitlik, insan hakları, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10. "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.11. “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.12. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "KOBİLERİM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "KOBİLERİM Üyelik Hesabı" açtığının, KOBİLERİM tarafından tespit edilmesi halinde; KOBİLERİM’in, bu kişinin tüm "KOBİLERİM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. “ALICI” VE “SATICI”ların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1. "Portal” üzerinde "Alıcı"; "Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini KOBİLERİM internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden KOBİLERİM’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; “Alıcı” tarafından ilanı verilen ürün veya hizmetin fiyatı ve ödeme yöntemi için “Alıcı”ya teklifini yapar. "Alıcı"nın "Satıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Satıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "KOBİLERİM Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Alıcı" kabul veya ret beyanını "KOBİLERİM Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "KOBİLERİM Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya ret beyanlarına ilişkin "KOBİLERİM"in hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.3. "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında KOBİLERİM’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "KOBİLERİM"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2. "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "KOBİLERİM"e yapılan taleplere karşı KOBİLERİM’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.4. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.

2.2.5. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "KOBİLERİM’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-KOBİLERİM’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""KOBİLERİM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde KOBİLERİM’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2.6. “Satıcı” işbu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 1 (bir) ay boyunca “KOBİLERİM” tarafından sağlanan deneme süresine istinaden, yukarıdaki hükümlere uygun olarak, “Portal” üzerinden erişilen tüm ürün ve hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilecektir. “Satıcı” ve/veya “Kurumsal Üye” deneme süresi tamamlandığında üyeliğinin devam etmesini talep ettiği takdirde “KOBİLERİM” tarafından belirlenen üyelik türlerine ve bu türlere özgülenen ücret politikalarına uygun hareket edeceğini ve bu hususlarda “KOBİLERİM”in sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

3. Listeleme Hizmetleri

3.1. Bu “Hizmet” “Üye”lerin “KOBİLERİM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “KOBİLERİM” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “KOBİLERİM” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından ve “Kullanıcı”lara ait ilanların “Üye”ler tarafından “KOBİLERİM” tarafından belirlenen sıra dahilinde “KOBİLERİM” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “KOBİLERİM” veritabanına gelen sorguların “KOBİLERİM” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2. İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “KOBİLERİM” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3. “KOBİLERİM” “Portal”ında görüntülenecek profillere ilişkin ücretlerin belirlenmesi yetkisi “KOBİLERİM”e aittir. “KOBİLERİM” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “KOBİLERİM”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “KOBİLERİM” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “KOBİLERİM” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “KOBİLERİM”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “KOBİLERİM” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

4. Kobi Sayfaları Hizmetleri

4.1. “Üye”lerin “KOBİLERİM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ürün veya hizmet içeriklerinin KOBİLERİM tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “kobi” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2. Profil Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

5. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "KOBİLERİM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Bildirim